Lomaý hakyky deri erkekleriň teňňe gapjygy

Gysga düşündiriş:

“Multi Slot RFID” hakyky deri gapjyk, iş zerurlyklaryňyz, gündelik işleriňiz we gatnaw amatlylygy üçin modanyň we funksiýanyň ajaýyp utgaşmasydyr.Premium birinji gat sygyrdan we däli at derisinden ýasalan bu gapjyk nepisligi we çydamlylygy görkezýär.

Qualityokary hilli bolmagy bilen tanalýan baş gatlak, gapjygyňyzyň diňe bir owadan görünmegini üpjün etmän, eýsem wagt synagyndan hem geçmegini üpjün edýär.Däli at deri, hemişelik iş stiline ýokary baha berýän hünärmenler üçin ajaýyp dizaýna üzüm jadysyny goşýar.


Önümiň stili:

  • Lomaý hakyky deri erkekleriň teňňe gapjygy (1)

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lomaý hakyky deri erkekleriň teňňe gapjygy (1)
Haryt ady Lomaý hakyky deri erkekleriň işi Köp kartaly rfid gapjyk
Esasy material Qualityokary hilli birinji gatlak sygyr däli at deri
Içki örtük poliester süýümi
Model belgisi 525
Reňk Şokolad, goňur, gara
Stil Businessönekeý iş stili
Programma ssenarileri Uterolagçy, işewürlik
Agram 0.08KG
Ölçegi (CM) H4.33 * L3.58 * T0.59
Potensial Birnäçe kartoçka, bilet, nagt, teňňe saklaýar.
Gaplamak usuly Aç-açan OPP sumkasy + dokalan halta (ýa-da isleg boýunça düzülen) + degişli mukdarda gaplama
Iň az sargyt mukdary 50 sany
Eltip bermek wagty 5 ~ 30 gün (sargytlaryň sanyna baglylykda)
Töleg TT, Paypal, Western Union, Pul Gram, Nagt
Eltip bermek DHL, FedEx, UPS, TNT, Aramex, EMS, China Post, Truck + Express, Okean + Express, Howa ýükleri, Deňiz ýükleri
Mysal teklip Mugt nusgalar bar
OEM / ODM Mysal we surat boýunça özleşdirmäni goldaýarys, önümlerimize marka logotipini goşup, özleşdirmegi goldaýarys.
Lomaý hakyky deri erkekleriň teňňe gapjygy (2)

Bu gapjyk diňe bir amaly we ygtybarly bolman, eýsem moda aksesuardyr.Sleumşak, döwrebap dizaýn, professional eşigiňizi haýran galdyrar we üstüni ýetirer.

Işewürlik ýygnagyna barýarsyňyzmy ýa-da işe gidýärsiňizmi, “Multi Slot RFID Deri gapjyk” häzirki zaman adamy üçin iň soňky ýoldaşdyr.Zehinliligi, işlemegi we howpsuzlygy birleşdirip, bu gapjyk aksesuar kolleksiýasynda hökmany zat.

Diňe zerurlyklaryňyza laýyk gelmän, beýannama berýän gapjyga maýa goýuň.Multi Slot RFID deri gapjygyny saýlaň we stili we amaly birleşdirýän ajaýyp garniturany başdan geçiriň.Indi sargyt ediň we gündelik gatnawyňyzy indiki derejä çykaryň.

Aýratynlyklary

1. Köp sanly kartoçkalar bilen enjamlaşdyrylan bu gapjyk, ähli möhüm kartoçkalaryňyzy ýeterlik derejede saklaýar.Kredit kartoçkalaryndan we şahsyýetnamalaryndan başlap, sürüjilik şahadatnamalaryna we kiçi suratlara çenli hemme zady tertipli we aňsat alyp bilersiňiz.Gurlan ýerler, pullary kosmosa zyýan bermezden amatly götermäge mümkinçilik berýän hasaplary we nagtlary hem ýerleşdirýär.

2. Bu gapjygyň içi amaly göz öňünde tutup gowy ýerleşdirilipdir.Ykjam dizaýn, jübiňizde ýa-da sumkaňyzda oňaýly bolmagyny üpjün edýär, gündelik ulanmak we syýahat etmek üçin amatly edýär. RFID goragy şahsy we maliýe maglumatlaryňyzyň howpsuz we ygtybarly bolmagyny üpjün edýär, size rahatlyk berýär.

Lomaý hakyky deri erkekleriň teňňe gapjygy (3)
Lomaý hakyky deri erkekleriň teňňe gapjygy (4)
Lomaý hakyky deri erkekleriň teňňe gapjygy (5)

Biz hakda

Guanç Guangzhouou Dujiang deri önümleri;Ltd, 17 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan deri haltalary öndürmekde we dizaýn etmekde ýöriteleşen öňdebaryjy zawod.

Bu pudakda uly abraý gazanan bir kompaniýa hökmünde Dujiang deri önümleri size OEM we ODM hyzmatlaryny berip biler, bu bolsa özüňiziň deri haltalaryňyzy döretmegi aňsatlaşdyrar.Specificörite nusgalaryňyz we çyzgylaryňyz bar bolsa ýa-da önümiňize logotipiňizi goşmak isleseňiz, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Sorag-jogap

S 1: OEM zakaz edip bilerinmi?

J: Hawa, OEM sargytlaryny doly kabul edýäris.Önümleriňiziň materiallaryny, reňklerini, logotiplerini we stillerini islegiňize görä düzüp bilersiňiz.Toparymyz, talaplaryňyzyň ýerine ýetirilmegini we önümiň aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin siziň bilen ýakyndan işleşer.

Sorag 2: Öndüriji?

J: Hawa, Hytaýyň Guan Guangzhouou şäherinde ýerleşýän öndüriji.Öz zawodymyzda ýokary hilli deri haltalary öndürendigimize buýsanýarys.Zawodymyz ýokary hilli önümleriň öndürilmegini üpjün etmek üçin iň häzirki zaman enjamlary we ökde hünärmenler bilen enjamlaşdyrylandyr.

3-nji sorag: OEM zakazyny nädip goýmaly?

J: OEM zakazyny goýmak aňsat.Materialönekeý talaplar, şol sanda material, reňk, logotip we stil bilen satuw toparymyz bilen habarlaşyň.Toparymyz size özleşdirme prosesi bilen ýol görkezer we jikme-jik sitata we önümçilik tertibi bilen üpjün eder.Sargyt maglumatlaryňyzy tassyklandan soň, ýöriteleşdirilen önümiňizi öndürip başlarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler