Zawod Aýallar üçin ýörite deri köp wezipeli sumka sumkasy

Gysga düşündiriş:

Çydamlylygy üçin birinji gatlak sygyr derisinden ýasalan bu sumka kaşaňlygy we çylşyrymlylygy görkezýär.Stil we işleýişiň birleşmegi bilen bu sumka tötänleýin we gündelik syýahat üçin ajaýyp, häzirki zaman zenany üçin hökmany esbap bolýar.


Önümiň stili:

  • Zawodyň aýratyn deri köp aýallar üçin sumka sumkasy (22)
  • Zawodyň aýratyn deri köp aýallar üçin sumka sumkasy (23)
  • Zawodda aýallar üçin deri köp wezipeli sumka sumkasy (24)

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Çydamlylygy üçin birinji gatlak sygyr derisinden ýasalan bu sumka kaşaňlygy we çylşyrymlylygy görkezýär.Stil we işleýişiň birleşmegi bilen bu sumka tötänleýin we gündelik syýahat üçin ajaýyp, häzirki zaman zenany üçin hökmany esbap bolýar.

Premium sygyr derisinden ýasalan bu sumka, owadan görnüşi saklamak bilen wagt synagyndan geçer.Uly kuwwaty 9,7 dýuýmlyk “iPad”, jübi telefony, zontik, dokumalar we beýleki zerur zatlary aňsatlyk bilen götermäge mümkinçilik berýär.Birnäçe içerki jübiňiz zatlaryňyzy tertipli saklaýar we zerur bolanda aňsat girmegi üpjün edýär.Göçme magnit ýapylyşy, zatlaryňyz üçin howpsuzlyk gatlagyny goşýar.

Zawodda aýallar üçin deri köp funksiýaly sumka sumkasy (2)

Bu sumka diňe bir amaly däl, eýsem köp taraply.Aýrylyp bilinýän, sazlanyp bilinýän deri egin gaýyşlary ony sumka ýa-da sumka hökmünde götermäge mümkinçilik berýär.Arka tarapdaky fermuar jübiňiz, zatlaryňyza çalt girmek üçin goşmaça ýer berýär.Deri uçlary bilen ýumşak fermuarlar, bu sumkanyň umumy amatlylygyny goşup, aňsat açylmagyny we ýapylmagyny üpjün edýär.Çydamlylygy üçin berk tikiş bilen berkidilen bu sumka, syýahatyňyz üçin ygtybarly ýoldaşdyr.

Parametr

Haryt ady Hakyky deri aýallaryň sumkasy
Esasy material Daşary ýurtdan getirilen italýan gök önümleri deri
Içki örtük pagta
Model belgisi 8834
Reňk Gara, goýy ýaşyl, Morandi çal, dykyz şeker goňur
Stil ýeňil we kaşaň
Programma ssenarileri Tötänleýin syýahat we gündelik eşik
Agram 0.6KG
Ölçegi (CM) H18 * L20 * T8
Potensial 9,7 dýuýmlyk “iPad”, jübi telefony, kosmetika, zontik, dokuma kagyzy we beýleki gündelik zerur zatlar
Gaplamak usuly Aç-açan OPP sumkasy + dokalan halta (ýa-da isleg boýunça düzülen) + degişli mukdarda gaplama
Iň az sargyt mukdary 50 sany
Eltip bermek wagty 5 ~ 30 gün (sargytlaryň sanyna baglylykda)
Töleg TT, Paypal, Western Union, Pul Gram, Nagt
Eltip bermek DHL, FedEx, UPS, TNT, Aramex, EMS, China Post, Truck + Express, Okean + Express, Howa ýükleri, Deňiz ýükleri
Mysal teklip Mugt nusgalar bar
OEM / ODM Mysal we surat boýunça özleşdirmäni goldaýarys, önümlerimize marka logotipini goşup, özleşdirmegi goldaýarys.

Aýratynlyklary:

1. Baş gatlak sygyr materialy (ýokary derejeli sygyr)

2. Uly göwrümli, 9,7 dýuýmlyk “iPad”, jübi telefony, saýawan, kagyz polotensalary we beýleki gündelik zerur zatlary saklap biler

3. Içindäki birnäçe jübü, arka tarapdaky fermuar jübüsi, emläk howpsuzlygyňyzy ýokarlandyryň

4. Göçme magnit toguň ýapylmagy, aýrylyp bilinýän we sazlanyp bilinýän deri egin gaýyş, berkidilen tikiş

5. Köp funksiýaly rol, bu hem egin sumkasy, hem-de haçly halta

Zawodyň aýratyn deri köp aýallar üçin sumka sumkasy (5)
Zawodda aýallar üçin deri köp wezipeli sumka sumkasy (1)

Sorag-jogap

S: Önümleriňiz nähili gaplanýar?

J: Biz zatlary bitarap we syrly saklamagy halaýarys, şonuň üçin açyk plastik paketleri we dokalan matalary ulanýarys.Heyöne, haýsydyr bir gülkünç markaly gaplama isleseňiz, bizem muny amala aşyryp bileris!

S: Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

J: Biz adaty usullardan - kredit kartoçkasyndan, elektron barlagyndan we gowy ol / T / T (sim geçirmek) bilen hoşal.

S: Gowşurmagyň şertleri näme?

J: Bizde isleýän ähli gowşuryş şertlerimiz bar - EXW, FOB, CFR, CIF, DDP we DDU.Biz muny gyzykly saklamagy halaýarys.

S: Sargyt tabşyrmagyň wagty näçe wagt?

J: Adaty gowşuryş wagtymyz töleg alnandan 7-10 gün soň.Heyöne, her sargyt üýtgeşik, şonuň üçin eltip bermegiň wagty dürli bolup biler.

S: Nusga ýa-da dizaýn çyzgylaryna görä öndürip bilersiňizmi?

Jogap: Siz muny çakladyňyz!Önümleriňizi, nusgalaryňyza ýa-da moda dizaýn çyzgylaryna esaslanyp, isleýşiňiz ýaly öndürip bileris.Diňe bir söz aýdyň!

Biz hakda

Guanç Guangzhouou Dujiang deri önümleri;Ltd, 17 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan deri haltalary öndürmekde we dizaýn etmekde ýöriteleşen öňdebaryjy zawod.

Bu pudakda uly abraý gazanan bir kompaniýa hökmünde Dujiang deri önümleri size OEM we ODM hyzmatlaryny berip biler, bu bolsa özüňiziň deri haltalaryňyzy döretmegi aňsatlaşdyrar.Specificörite nusgalaryňyz we çyzgylaryňyz bar bolsa ýa-da önümiňize logotipiňizi goşmak isleseňiz, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler