Düzülip bilinýän 13.3 ″ noutbuk korpusy

Gysga düşündiriş:

Iň täze önümimiz, özboluşly “Crazy Horse” 13.3 dýuýmlyk noutbuk deri ýeňi bilen tanyşdyrmak.Bu premium aksesuar, iş saparlary, gysga iş saparlary we gündelik gatnawlar üçin ajaýyp ýoldaşdyr.“Premium cowhide Crazy Horse” derisinden ýasalan bu noutbuk korpusynda minimalist, retro görnüşi bar, hökman beýan eder.


Önümiň stili:

  • Düzülip bilinýän 13.3 noutbuk korpusy (1)
  • Düzülip bilinýän 13.3 noutbuk korpusy (9)

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düzülip bilinýän 13.3 noutbuk korpusy (1)
Haryt ady Özbaşdak düzülen däli at deri 13.3 "Noutbuk sumka
Esasy material Qualityokary hilli birinji gatlak sygyr däli at deri
Içki örtük adaty (ýarag)
Model belgisi 2115
Reňk Kofe, Goňur
Stil Iş, üzüm stili
amaly ssenariisi Işewür syýahat, gatnaw
Agram 0.71KG
Ölçegi (CM) H34 * L28 * T5
Potensial 13,3 dýuýmlyk noutbuk, 12,9 dýuým ipad, ykjam elektrik üpjünçiligi
Gaplamak usuly Aç-açan OPP sumkasy + dokalan halta (ýa-da isleg boýunça düzülen) + degişli mukdarda gaplama
Iň az sargyt mukdary 50 sany
Eltip bermek wagty 5 ~ 30 gün (sargytlaryň sanyna baglylykda)
Töleg TT, Paypal, Western Union, Pul Gram, Nagt
Eltip bermek DHL, FedEx, UPS, TNT, Aramex, EMS, China Post, Truck + Express, Okean + Express, Howa ýükleri, Deňiz ýükleri
Mysal teklip Mugt nusgalar bar
OEM / ODM Mysal we surat boýunça özleşdirmäni goldaýarys, önümlerimize marka logotipini goşup, özleşdirmegi goldaýarys.
Düzülip bilinýän 13.3 noutbuk korpusy (2)

Şereketimiz şahsylaşdyrmagyň möhümdigine düşünýär.Şol sebäpli 13.3 dýuýmlyk “Crazy Horse Leather” noutbuk sumkasy üçin özleşdirme opsiýalaryny hödürleýäris.Baş harplary ýa-da üýtgeşik dizaýny goşsaňyzam, hakykatdanam özüňiz edip bilersiňiz.

Bu ýagdaýa maýa goýmak, diňe bir noutbukyňyzy goramak üçin amaly çözgüt bilen üpjün etmän, eýsem umumy stiliňize çylşyrymlylyk we nepislik goşar.Deňi-taýy bolmadyk ussatlyk, bu garnituranyň wagt synagyndan geçmegini we mynasyp maýa goýumy bolmagyny üpjün edýär.

Düzülip bilinýän “Crazy Horse” deri 13.3-inç noutbuk sumkasy, köp sanly müşderiniň göwnünden turýan amatlylygy, stili we çydamlylygy hödürleýär.Şu gün noutbuk garnituralaryňyzy täzeläň we nirä barsaňyz hem beýannama beriň.Amerikada öndürilen önümlerimiziň hakykylygyndan we ygtybarlylygyndan lezzet alyň.

Aýratynlyklary

Çydamly we könelişen deri ulanmak, noutbukyňyzyň bolup biljek çyzgylardan ýa-da zeperlerden goramagyny üpjün edýär.Mundan başga-da, bu örtügiň ykjam dizaýny, noutbukyňyzy nirä barsaňyzam aňsatlyk bilen daşamaga mümkinçilik berýän götermegi aňsatlaşdyrýar.

Funksiýany göz öňünde tutup, gorag örtügimiz birnäçe bölüm bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu size zerur zatlaryňyzy bir amatly ýerde tertipleşdirmäge we saklamaga mümkinçilik berýär.Giň içerki görnüşi bilen 12,9 dýuýmlyk depder, A6 depder, gol ruçkasy, jübi telefony, ykjam elektrik üpjünçiligi we başgalary rahat ýerleşdirip biler.Dykylan sumkalar bilen hoşlaşyň we netijeli gurama salam!

Düzülip bilinýän 13.3 noutbuk korpusy (3)
Düzülip bilinýän 13.3 noutbuk korpusy (4)
Düzülip bilinýän 13.3 noutbuk korpusy (5)

Biz hakda

Guanç Guangzhouou Dujiang deri önümleri;Ltd, 17 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan deri haltalary öndürmekde we dizaýn etmekde ýöriteleşen öňdebaryjy zawod.

Bu pudakda uly abraý gazanan bir kompaniýa hökmünde Dujiang deri önümleri size OEM we ODM hyzmatlaryny berip biler, bu bolsa özüňiziň deri haltalaryňyzy döretmegi aňsatlaşdyrar.Specificörite nusgalaryňyz we çyzgylaryňyz bar bolsa ýa-da önümiňize logotipiňizi goşmak isleseňiz, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Sorag-jogap

1.Q: Sargyt nädip goýmaly?

J: Sargyt goýmak gaty ýönekeý we aňsat!Satuw toparymyz bilen telefon ýa-da e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz we sargyt etmek isleýän önümleriňiz, zerur mukdarlar we islendik özleşdirme talaplary ýaly zerur maglumatlary berip bilersiňiz.Toparymyz size sargyt bermek prosesinde ýol görkezer we gözden geçirmek üçin resmi sitata berer.

2. S: Resmi sitata almak üçin näçe wagt gerek?

J: Satuw toparymyza zerur maglumatlary bereniňizden soň, olar size resmi sitata taýýarlar.Sitata almak üçin sarp edilýän wagt sargydyňyzyň çylşyrymlylygy we häzirki iş ýükümiz ýaly faktorlara baglydyr.Sitatany wagtynda bermek üçin elimizden gelenini etjekdigimize ynanyň.

3. S: Sargyt goýmazdan ozal bir nusga sorap bilerinmi?

J: Hawa: Elbetde edip bilersiňiz!Önümiň hiliniň ähmiýetine düşünýäris we satyn almazdan ozal harytlarymyza baha bermelisiňiz.Önüm nusgalaryny soramak üçin satuw toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nusga almakda size kömek eder we soraglaryňyza jogap berer.

4. S: customöriteleşdirilen nusga sorap bilerinmi?

J: Hawa, isleg boýunça ýöriteleşdirilen nusgalary berip bileris.Aýratynlaşdyrma zerurlyklaryňyz bar bolsa, satuw toparymyza jikme-jiklik beriň, olar size ýöriteleşdirilen nusgalary almaga kömek ederler.

5. S: Sargyt goýanymdan soň üýtgeşmeler girizip bilerinmi?

J: Sargytyň ýagdaýyna baglylykda üýtgeşmeler girizilip bilner.Sargydyňyzy üýtgetmek zerur bolsa, gysga wagtda satuw toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elinden gelenini ederler, ýöne önümçilik eýýäm başlanan bolsa käbir üýtgeşmeleriň bolup bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

6. Sorag Sargytymyň ýagdaýyny nädip yzarlap bilerin?

Jogap: Sargydyňyz tassyklanansoň, satuw toparymyz yzarlaýyş maglumatlary berer (eger bar bolsa).Daşaýjynyň web sahypasy arkaly sargydyňyzyň ýagdaýyny yzarlamak üçin bu maglumatlary ulanyp bilersiňiz.Mundan başga-da, sargydyňyzyň gidişi barada täzelikler üçin satuw toparymyz bilen hemişe habarlaşyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler