Endokary derejeli ýöriteleşdirilen ipad korpusy däli at deri üzüm planşet sumkasy

Gysga düşündiriş:

Bir görnüşli deri ýöriteleşdirilen “iPad” korpusy bilen tanyşdyrmak!Bu “Crazy Horse Deri Vintage Tablet Case” adaty planşet esbaplary däl.Diňe iş saparlary we gysga iş saparlary üçin ajaýyp bolmak bilen çäklenmän, gündelik durmuşyňyza üzüm öwüşginini hem ýetirýär!


Önümiň stili:

  • Endokary derejeli ýöriteleşdirilen ipad halta däli at deri üzüm planşet sumkasy (1)

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Endokary derejeli ýöriteleşdirilen ipad halta däli at deri üzüm planşet sumkasy (1)
Haryt ady Düzülip bilinýän ipad retro biznes planşet sumkasy
Esasy material Qualityokary hilli birinji gatlak sygyr däli at deri
Içki örtük adaty (ýarag)
Model belgisi 2110
Reňk sary-goňur
Stil Moda biznes stili
amaly ssenariisi Iş, moda, retro
Agram 0.72KG
Ölçegi (CM) H29.5 * L24 * T3
Potensial Gysga gapjyk, dokuma, jübi telefony, çilim
Gaplamak usuly Aç-açan OPP sumkasy + dokalan halta (ýa-da isleg boýunça düzülen) + degişli mukdarda gaplama
Iň az sargyt mukdary 50 sany
Eltip bermek wagty 5 ~ 30 gün (sargytlaryň sanyna baglylykda)
Töleg TT, Paypal, Western Union, Pul Gram, Nagt
Eltip bermek DHL, FedEx, UPS, TNT, Aramex, EMS, China Post, Truck + Express, Okean + Express, Howa ýükleri, Deňiz ýükleri
Mysal teklip Mugt nusgalar bar
OEM / ODM Mysal we surat boýunça özleşdirmäni goldaýarys, önümlerimize marka logotipini goşup, özleşdirmegi goldaýarys.
Endokary derejeli ýöriteleşdirilen ipad korpusy däli at deri üzüm planşet sumkasy (4)

“Crazy Horse” deri korpusy, gaty we çydamly, stiline zyýan bermezden praktikany bahalandyrýanlar üçin ajaýyp ýokary derejeli sygyr derisinden ýasalýar.Onuň aşgazana çydamly häsiýetleri, “iPad” -yňyzy başdan geçirmeleriňizdäki tötänleýin çişmelerden ýa-da çyzgylardan gorar.

Iň gowusy, bu ýöriteleşdirilen “iPad” korpusy çynlakaý iş ýagdaýlary üçin döredilen hem bolsa, özüni gaty bir möhüm hasaplamaýar.Onuň retro stili ansamblyňyza gyzykly we ýakymly täsir edýär.Işewür syýahatyň hemmesi işlemeli we oýnamaly däl diýýän kim?

Möhüm ýygnaga barýarsyňyzmy ýa-da çalt iş saparyna barýarsyňyzmy, bu “Crazy Horse” deri planşet sumkasy arkaňyzda.Işlemegiň we stiliň ajaýyp garyndysy, elmydama synanyşyp durkaňyz taýyn bolmagyňyzy üpjün edýär.

Adatdan daşary ýagdaýlara eýe bolup bilseňiz, näme üçin adaty adamlar bilen ylalaşmaly?“IPad” gorag oýnuňyzy täzeläň we amaly we üzüm jadysy sowgat beriň.Bu hakyky deri adaty “iPad” korpusyny satyn alyň we işewür syýahatyňyzda gülkünç täsir ediň!

Aýratynlyklary

Birnäçe bölüm we uly göwrümli bu waka hakykatdanam köp taraply ýoldaş.Kartlary, ruçkalary, “iPad mini” we hatda halaýan magazinesurnallaryňyzy tertipläp biler.Her bir zat üçin aýratyn sumkaly günler gutardy;indi hemme zady bir ajaýyp, täsirli ýerde saklap bilersiňiz.

Endokary derejeli ýöriteleşdirilen ipad korpusy däli at deri üzüm planşet sumkasy (2)
Endokary derejeli ýöriteleşdirilen ipad korpusy däli at deri üzüm planşet sumkasy (3)
Endokary derejeli ýöriteleşdirilen ipad korpusy däli at deri üzüm planşet sumkasy (6)
Endokary derejeli ýöriteleşdirilen ipad korpusy däli at deri üzüm planşet sumkasy (5)

Biz hakda

Guanç Guangzhouou Dujiang deri önümleri;Ltd, 17 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan deri haltalary öndürmekde we dizaýn etmekde ýöriteleşen öňdebaryjy zawod.

Bu pudakda uly abraý gazanan bir kompaniýa hökmünde Dujiang deri önümleri size OEM we ODM hyzmatlaryny berip biler, bu bolsa özüňiziň deri haltalaryňyzy döretmegi aňsatlaşdyrar.Specificörite nusgalaryňyz we çyzgylaryňyz bar bolsa ýa-da önümiňize logotipiňizi goşmak isleseňiz, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Sorag-jogap

S: Sargyt nädip goýmaly?

J: Sargyt goýmak gaty ýönekeý we aňsat!Satuw toparymyz bilen telefon ýa-da e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz we sargyt etmek isleýän önümleriňiz, zerur mukdarlar we islendik özleşdirme talaplary ýaly zerur maglumatlary berip bilersiňiz.Toparymyz size sargyt bermek prosesinde ýol görkezer we gözden geçirmek üçin resmi sitata berer.

S: Resmi sitata almak üçin näçe wagt gerek?

J: Satuw toparymyza zerur maglumatlary bereniňizden soň, size resmi sitata taýýarlamak üçin işläris.Adatça, bahany 1-2 iş gününiň dowamynda alarsyňyz.Şeýle-de bolsa, iň ýokary möwsümlerde ýa-da çylşyrymly sargytlarda birneme uzaga çekip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Size gysga wagtda sitata bermek üçin elimizden gelenini etjekdigimize ynanyň.

S: Sargyt goýanymda haýsy maglumatlary bermeli?

J: Sargyt goýanyňyzda, satuw toparymyza takyklygy we netijeliligi üpjün etmek üçin anyk maglumatlary bermegiňizi haýyş edýäris.Aşakdaky maglumatlary bermegiňizi haýyş edýäris:

- Sargyt etmek isleýän önümleriňiz: adyny, model belgisini we talap edilýän önümiň (önümleriň) beýleki degişli jikme-jikliklerini görkeziň.

S: Sargytymy ýerleşdirenden soň üýtgedip bilerinmi?

J: Sargyt goýlandan soň käwagt üýtgeşmeleriň ýa-da düzedişleriň zerur bolup biljekdigine düşünýäris.Islendik üýtgeşme girizmek zerur bolsa, gysga wagtda satuw toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis, ýöne üýtgeşmeleriň elýeterlilige, önümçilik ýagdaýyna ýa-da goşmaça çykdajylara bagly bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Üýtgeşmeleriň zerurlygyny azaltmak üçin sargyt tabşyrmazdan ozal sargyt jikme-jikliklerini gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

S: Sargytymyň ýagdaýyny nädip yzarlamaly?

J: Sargydyňyz tassyklanandan we işlenip düzülenden soň, satuw toparymyz size yzarlaýyş belgisini we sargydyňyzyň ýagdaýyny nädip yzarlamalydygy barada jikme-jik görkezmeleri berer.Adatça sargydymyzy web sahypamyz arkaly ýa-da müşderi hyzmat toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.Gözegçilik maglumatlary täzelenmek üçin, esasanam iň ýokary ýük daşaýan wagtlarynda täzelenip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler