Logöriteleşdirilen logo Qualityokary hilli deri aýal sumkalar Aýallar platina sumkalary

Gysga düşündiriş:

Bu ajaýyp platina sumkasy, iň oňat däneli sygyr gök önümleriniň aşgarlanan deri materiallaryndan seresaplylyk bilen ýasalýar.Bu ajaýyp sumka diňe bir owadan dizaýn edilmän, gündelik eşikler we tötänleýin syýahat üçin hem ajaýyp.


Önümiň stili:

  • Custöriteleşdirilen logo gök önümli deri aýal-gyzlar platina sumka (1)
  • Logöriteleşdirilen logo gök önümli deri aýal-gyzlar platina sumka (14)
  • Logöriteleşdirilen logo gök önümli deri aýal-gyzlar platina sumka (15)
  • Logöriteleşdirilen logo gök önümli deri aýal-gyzlar platina sumka (16)
  • Custöriteleşdirilen logo gök önümlerden ýasalan deri aýal-gyzlar platina sumka (17)

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Platina sumkalarymyz çydamlylygy we uzak ömri üpjün etmek üçin premium sygyr derisinden ýasalýar.Gök önümleri aşgarlamak prosesi wagtyň geçmegi bilen her bir halta özboluşly bolýar.Uly kuwwaty size “iPadmini”, jübi telefony, kosmetika, zontik we başga-da köp zerur zatlary götermäge mümkinçilik berýär.Gowy dizaýn edilen interýerleri tertipleşdirmek aňsat, zatlaryňyzy aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.

Bu sumka diňe bir güýçli bolman, eýsem ajaýyp we çylşyrymly.Dokma enjamlary we ajaýyp apparat gulpy, diňe bir estetikany däl, eýsem

Bu sumka diňe bir güýçli bolman, eýsem ajaýyp we çylşyrymly.Onda dokma enjamlary we ajaýyp enjam gulpy bar, bu diňe bir estetikany ösdürmän, eýsem zatlaryňyzyň howpsuzlygyny hem üpjün edýär.Aýrylyp bilinýän deri egin gaýyş köp taraplylygy hödürleýär, ony haç ýa-da sumka hökmünde geýmäge mümkinçilik berýär.Şeýle hem, aksesuar kolleksiýaňyza üýtgeşik reňk goşup, innowasiýa bilen işlenip düzülen açar belligi bar.

Parametr

Haryt ady gök önümlerden ýasalan deri aýallar platina sumka
Esasy material gök önümli deri
Içki örtük pagta garyndysy
Model belgisi 8838
Reňk Greenaşyl, goňur, gara, tebigy
Stil Europeanewropa stili
Programma ssenarileri Tanyşmak, tötänleýin
Agram 0.7KG
Ölçegi (CM) H17 * L23 * T9.5
Potensial “iPad”, dýuým, zontik, A4 resminamalary, kosmetika we beýleki zerur zatlar
Gaplamak usuly Aç-açan OPP sumkasy + dokalan halta (ýa-da isleg boýunça düzülen) + degişli mukdarda gaplama
Iň az sargyt mukdary 30 sany
Eltip bermek wagty 5 ~ 30 gün (sargytlaryň sanyna baglylykda)
Töleg TT, Paypal, Western Union, Pul Gram, Nagt
Eltip bermek DHL, FedEx, UPS, TNT, Aramex, EMS, China Post, Truck + Express, Okean + Express, Howa ýükleri, Deňiz ýükleri
Mysal teklip Mugt nusgalar bar
OEM / ODM Mysal we surat boýunça özleşdirmäni goldaýarys, önümlerimize marka logotipini goşup, özleşdirmegi goldaýarys.

Aýratynlyklary

1. Baş gatlak, sygyrdan ýasalan deri materialy (ýokary hilli sygyr)

2. Uly göwrümli “iPad mini”, jübi telefonlary, kosmetika, zontikler we ş.m. saklap biler.

3. Gurlan jübi telefonynyň kemeri, dizaýnyňyzy has ygtybarly ediň we

4. Maddy howpsuzlygyňyzy goramak üçin howpsuzlyk enjamlary gulpy, açardaky döredijilik belligi

5. Aýrylyp bilinýän deri egin gaýyş, sumkany ulanmagy has amatly ediň.

8837 (1)
8837 (2)

Guanç Guangzhouou Dujiang deri önümleri;Ltd, 17 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan deri haltalary öndürmekde we dizaýn etmekde ýöriteleşen öňdebaryjy zawod.

Bu pudakda uly abraý gazanan bir kompaniýa hökmünde Dujiang deri önümleri size OEM we ODM hyzmatlaryny berip biler, bu bolsa özüňiziň deri haltalaryňyzy döretmegi aňsatlaşdyrar.Specificörite nusgalaryňyz we çyzgylaryňyz bar bolsa ýa-da önümiňize logotipiňizi goşmak isleseňiz, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Sorag-jogap

1. Dürli iberiş wariantlary üçin takyk bahany nädip alyp bilerin?

Ippingük daşama opsiýalary we baglanyşykly çykdajylar bilen üpjün edip biler ýaly, doly salgyňyzy bize iberiň.

2. Nusga alyp bilerinmi?

Hawa, hilimizi barlamak üçin size nusgalar berip bileris.Haýsy reňk isleýärsiňiz?

3. Sargytlaryň iň az mukdary näçe?

Gymmatly kagyzlar üçin: iň az sargyt 1 bölek, bize sargyt etmek isleýän stiliňiziň suratyny iberip bilersiňizmi?

Customöriteleşdirilen stiller üçin: Her stilde dürli MOQ bar, nädip sazlamak isleýändigiňizi aýdyň?

4. Önümleriňiz üçin esasy wagt näçe?

Bir stocka önümleri üçin 1 - 2 iş güni, ýöriteleşdirilen sargytlar üçin 10 - 35 gün.5. Önümimi sazlap bilerinmi?

5. Önümimi sazlap bilerinmi?

Hawa, edip bilersiň.Aýratynlaşdyrma talaplaryňyzy maňa habar bermegiňizi haýyş edýärin we mümkin boldugyça gysga wagtda size gaýdyp gelerin.6.

6. Hytaýda agentimiz bar, bukjany agentimize iberip bilersiňizmi?

Hawa, harytlary bellenen wekiliňize iberip bileris.

7. Önümiň materialy näme?

Önümler hakyky sygyrdan ýasalýar.

8. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

1000-den gowrak marka üçin dizaýn we ösüş boýunça 17 ýyllyk tejribämiz bolan deri sumka öndüriji.9.

9. Eltip bermegi goldaýarsyňyzmy?

Kör eltip berýäris.Bu bahanyň ýa-da satyjy bilen baglanyşykly islendik marketing materiallarynyň bukjanyň içine girmeýändigini aňladýar.

10. Gyzgyn önümleriň sanawy barmy?

Aşakda salgylanma üçin gyzgyn satuw önümlerimiziň sanawy, başga modellerimiz hem bar, gyzyklanýan bolsaňyz maňa habar bermegiňizi haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler