Wamen üçin uly göwrümli ýolagçy sumkasy sumkalary

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp we işleýän esbaplar ýygyndysymyza iň täze goşmaçany - Zenanlaryň uly ýolagçy belligi.Iň ýokary däneli sygyr derisinden ýasalan bu ajaýyp sumka diňe bir onuň berkligini kepillendirmek bilen çäklenmän, eýsem kaşaňlygy hem özüne çekýär.Dynç almak üçin syýahat edýärsiňizmi ýa-da işewürlik üçin syýahat edýärsiňizmi, bu ajaýyp we ajaýyp ýoldaş.


Önümiň stili:

  • Wamen üçin uly göwrümli ýolagçy sumkasy sumkalar (2)
  • Wamen üçin uly göwrümli ýolagçy sumkasy sumkalar (13)
  • Wamen üçin uly göwrümli ýolagçy sumkasy sumkalary (15)
  • Wamen üçin uly göwrümli ýolagçy sumkasy sumkalary (14)

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Qualityokary hilli sygyr derisinden ýasalan bu sumka, ähli zerur zatlaryňyzy we başga zatlary aňsatlyk bilen saklamak üçin giňdir.Noutbuklardan we iPad-den başlap, saýawanlara, krujkalara we kosmetika önümlerine çenli bu sumkada hemme zady tertipli we aňsat saklamak üçin köp ýer bar.Deri sumkalar we owadan ýaýly ýüpek şarflar umumy dizaýna nepislik goşýar.Döwrebap aýal üçin niýetlenen bu eşikde aýrylýan, giň içki jübü hem bar, şonuň üçin boşlugy islegleriňize görä düzüp bilersiňiz.Dikilen berkidilen aşaky jübüler, zatlaryňyzy gowy goramak üçin goşmaça goldaw berýär.Gaplaňlaryň ýapylmagy, gymmat bahaly zatlaryňyzy ýolda saklap, amatlylygy we howpsuzlygy goşýar.

8907 (1)
8907 (4)

Zenanlaryň giň otagly gatnawy diňe bir ýokary öndürijiligi hödürlemän, eýsem islendik eşigiň üstüni ýetirmek üçin hemişelik özüne çekijini hem görkezýär.Duşuşyga gatnaşýarsyňyzmy, işledýärsiňizmi ýa-da diňe bir gün dynç alýarsyňyzmy, bu sumka siziň garnituraňyz bolar.Hil ussatlygy, ýumşak dizaýn we amaly ýerine ýetirişiň utgaşmasy bilen, her bir zenan zenan şkafynda inkär edip bolmajak zat.

Jemläp aýtsak, aýallaryň köp gatnawy owadanlygyň we köp taraplylygyň özenidir.Iň ýokary däneli sygyr derisinden ýasalan, islendik ansambla çylşyrymlylyk goşmak bilen dowam etmegi kepillendirilýär.Giň otagly, aýrylyp bilinýän içki jübü we berkidilen aşagy bilen bu sumka işlemegiň we amatlylygyň ajaýyp garyndysydyr.Işli hünärmen ýa-da höwesli syýahatçy bolsaňyzam, bu eşik gündelik zerur zatlaryňyzy aňsatlyk we nepislik bilen götermek üçin ajaýyp garnituradyr.Zenanlaryň uly mümkinçilikleri ýolagçysyna şu gün sargyt ediň we peýdalylygyň we stiliň ajaýyp utgaşmasyny başdan geçiriň.

Parametr

Haryt ady Hakyky deri aýal-gyzlar sumkasy
Esasy material ýokary hilli sygyr
Içki örtük pagta
Model belgisi 8907
Reňk Sary goňur, ýaşyl, asman gök, gyzyl goňur, goýy gök
Stil Klassiki retro
Programma ssenarileri Tanyşmak, tötänleýin, gatnaw
Agram 0.86KG
Ölçegi (CM) H31 * L35 * T15.5
Potensial Noutbuklar, “iPad”, zontikler, termos käseleri, kosmetika we beýleki gündelik zerur zatlar
Gaplamak usuly Aç-açan OPP sumkasy + dokalan halta (ýa-da isleg boýunça düzülen) + degişli mukdarda gaplama
Iň az sargyt mukdary 20 sany
Eltip bermek wagty 5 ~ 30 gün (sargytlaryň sanyna baglylykda)
Töleg TT, Paypal, Western Union, Pul Gram, Nagt
Eltip bermek DHL, FedEx, UPS, TNT, Aramex, EMS, China Post, Truck + Express, Okean + Express, Howa ýükleri, Deňiz ýükleri
Mysal teklip Mugt nusgalar bar
OEM / ODM Mysal we surat boýunça özleşdirmäni goldaýarys, önümlerimize marka logotipini goşup, özleşdirmegi goldaýarys.

Aýratynlyklary:

1. Baş gatlak sygyr materialy (ýokary hilli sygyr)

2. Uly göwrüm noutbuk, “iPad”, zontik, termos, kosmetika we beýleki gündelik zerur zatlary saklap biler

3. Deri tutawaçlar, ýaý şarf, sumkanyň gurluşyny we sungatyny artdyrýar

4. Aýrylyp bilinýän uly göwrümli içki jübüler, şonuň üçin görmek üçin öz islegleriňize görä düzüp bilersiňiz

5. Dikiş çyzygy aşaky jübüsini berkitdi, önümiň gysga düwmeleriniň dowamlylygyny we ömrüni ýokarlandyrýar

8907 (2)
8907 (3)

Sorag-jogap

Gaplamak usulyňyz näme?

J: Adatça, dokalan matalar we goňur kartonlar bilen aç-açan plastik paketleri öz içine alýan bitarap gaplamalary ulanýarys.Şeýle-de bolsa, kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatyňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza gaplap bileris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

J: Kredit kartoçkasy, elektron çek, T / T (bank geçirmesi) we beýleki onlaýn töleg usullaryny kabul edýäris.

Getirmegiň şertleri näme?

J: Biziň eltiş şertlerimizde EXW (Ex Works), FOB (Board on Free), CFR (Cost and Freight), CIF (Bahasy, ätiýaçlandyryş we ýük), DDP (Delivered Duty Paid) we DDU (Duty Paid harytlary) bar.

Getirmek näçe wagt alýar?

J: Adatça, tölegiňizi alanyňyzdan 2-5 gün geçýär.Şeýle-de bolsa, eltip bermegiň anyk wagty önümiňize we sargydyňyzyň mukdaryna baglydyr.

Nusga görä önüm öndürip bilersiňizmi?

J: Hawa, nusgalaryňyza ýa-da tehniki çyzgylaryňyza görä önüm öndürip bileris.

Siziň nusga syýasatyňyz näme?

J: Bir nusga gerek bolsa, degişli nusga we kurýer tölegini öňünden tölemeli bolarsyňyz.Şeýle-de bolsa, uly sargyt tassyklanandan soň, nusga tölegiňizi yzyna gaýtaryp bereris.

Getirmezden ozal ähli harytlary barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, hilini üpjün etmek üçin haýsydyr bir haryt ibermezden ozal 100% gözden geçirişimiz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler