Özbaşdak düzülen hakyky deri erkekleriň däli at deri gapjygy

Gysga düşündiriş:

“Crazy Horse Deri Vintage Business” erkekleriň teňňe gapjygy gysga möhletli iş saparlary we meşgul hünärmenler üçin ajaýyp ýoldaşdyr.Bu ýokary hilli we premium Crazy Horse deri gapjygy, arassalanan we owadan görnüşli üzüm stilinde ýokary derejeli birinji gat sygyr derisinden ýasalýar.Ol diňe bir çydamly we könelmeýän hakyky deriden ýasalýar, wagtyň geçmegi bilen özboluşly bürünç reňkini alar we baky dowam eder.


Önümiň stili:

  • Özbaşdak düzülen hakyky deri erkekleriň däli at deri gapjygy (1)
  • Özbaşdak düzülen hakyky deri erkekleriň däli at deri gapjygy (11)

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Özbaşdak düzülen hakyky deri erkekleriň däli at deri gapjygy
Haryt ady Qualityokary hilli ýöriteleşdirilen hakyky deri erkekleriň üzüm teňňesi gapjygy
Esasy material Qualityokary hilli birinji gatlak sygyr däli at deri
Içki örtük poliester süýümi
Model belgisi 2056
Reňk Kofe, Goňur
Stil Pleönekeý, moda retro stili
Programma ssenarileri Iş sapary, gysga möhletli iş saparlary
Agram 0.2KG
Ölçegi (CM) H7.09 * L4.13 * T1.18
Potensial Birnäçe kartoçka, faktura, bilet, teňňe, hasap-faktura we ş.m. saklaýar.
Gaplamak usuly Aç-açan OPP sumkasy + dokalan halta (ýa-da isleg boýunça düzülen) + degişli mukdarda gaplama
Iň az sargyt mukdary 50 sany
Eltip bermek wagty 5 ~ 30 gün (sargytlaryň sanyna baglylykda)
Töleg TT, Paypal, Western Union, Pul Gram, Nagt
Eltip bermek DHL, FedEx, UPS, TNT, Aramex, EMS, China Post, Truck + Express, Okean + Express, Howa ýükleri, Deňiz ýükleri
Mysal teklip Mugt nusgalar bar
OEM / ODM Mysal we surat boýunça özleşdirmäni goldaýarys, önümlerimize marka logotipini goşup, özleşdirmegi goldaýarys.
Özbaşdak düzülen hakyky deri erkekleriň däli at deri gapjygy (1)

Funksiýany göz öňünde tutup döredilen bu teňňe gapjygynda birnäçe kartoçka, nagt pul, faktura, hasaplaşyk we başgalary saklamak üçin uly göwrümli giňişlik bar.Bu teňňe gapjygy häzirki zaman telekeçisi üçin oýlanyşykly we tertipli çözgüt hödürleýär, şonuň üçin üýtgeşmeleri oňaýsyz alyp barmak ýa-da köp gapjyklary bulaşdyrmak barada alada etmeli däl.Jübiňize ýa-da portfeliňize aňsatlyk bilen ýerleşdirmek üçin ykjam, bu teňňe gapjygy zerur zatlaryňyzyň elmydama ýakyn bolmagyny üpjün edýär.

Üznüksiz üzüm stili bilen bu teňňe gapjygy hünär keşbiňizi güýçlendirýär.Resmi ýygnaga ýa-da tötänleýin kofe sessiýasyna gatnaşýarsyňyzmy, estetiki islendik eşigi doldurýar.Üzümiň özüne çekijiligini getirýän “Crazy Horse Deri”, ynam we nepisligi proýektirlän wagtyňyz beýannama bermäge mümkinçilik berýär.

Arassalanan tagamyňyzy görkezýän we ussatlygyňyzy görkezýän ýokary hilli aksessuarlara maýa goýmak, “Crazy Horse Deri” hakyky deri üzüm işewür erkekleriň teňňe gapjygy modany funksiýa bilen garyşdyrýar we gysga iş saparlarynda we gündelik işlerde ygtybarly ýoldaş bolýar.Hakyky deriniň berkligine we gözelligine ynanyň we bu ajaýyp teňňe gapjygy bilen iş zerurlyklaryňyzy ýokarlandyryň.

Aýratynlyklary

“Crazy Horse” deri hakyky deri retro işewür erkekleriň teňňe gapjygy diňe bir amaly däl, eýsem ajaýyp ussatlygyny hem görkezýär.Berk we ygtybarly fermuar ýapylmagyndan başlap, uzak ömri üpjün edýän takyk tikişe çenli ähli jikme-jiklikler üns bilen gözden geçirildi.Jikme-jiklige üns, zähmet çekmek üçin akyl bilen döredilen içki bölümlere degişlidir.

Özbaşdak düzülen hakyky deri erkekleriň däli at deri gapjygy (2)
Özbaşdak düzülen hakyky deri erkekleriň däli at deri gapjygy (3)
Özbaşdak düzülen hakyky deri erkekleriň däli at deri gapjygy (4)

Biz hakda

Guanç Guangzhouou Dujiang deri önümleri;Ltd, 17 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan deri haltalary öndürmekde we dizaýn etmekde ýöriteleşen öňdebaryjy zawod.

Bu pudakda uly abraý gazanan bir kompaniýa hökmünde Dujiang deri önümleri size OEM we ODM hyzmatlaryny berip biler, bu bolsa özüňiziň deri haltalaryňyzy döretmegi aňsatlaşdyrar.Specificörite nusgalaryňyz we çyzgylaryňyz bar bolsa ýa-da önümiňize logotipiňizi goşmak isleseňiz, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Sorag-jogap

S 1: OEM zakaz edip bilerinmi?

J: Hawa, OEM sargytlaryny doly kabul edýäris.Önümleriňiziň materiallaryny, reňklerini, logotiplerini we stillerini öz islegleriňize görä düzmek üçin çeýeligiňiz bar.Hünärmenler toparymyz önümlerimiziň aýratyn talaplaryňyza laýyk gelmegi üçin siziň bilen ýakyndan işleşer.

2-nji sorag: Öndüriji?

J: Hawa, Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde ýerleşýän buýsançly öndüriji.Öz zawodymyzda ýokary hilli deri haltalary öndürendigimize buýsanýarys.Önümlerimiziň kämillik derejesine ýetendigini üpjün etmek üçin iň häzirki zaman maşynlary we ökde hünärmenler bilen enjamlaşdyryldy.

S 3: Sargyt nädip goýmaly?

J: Sargyt goýmak aňsat we amatly.Talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin e-poçta ýa-da telefon arkaly satuw toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.Jikme-jiklikler gutaransoň, toparymyz sargyt etaby bilen size ýol görkezer we ähli zerur maglumatlary we kömegi berer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler