Logöriteleşdirilen logo gök önümli deri aýal egin sumkasy

Gysga düşündiriş:

Bu ajaýyp we köptaraply sumka gündelik eşik we tötänleýin syýahat üçin ajaýyp.Qualityokary hilli sygyr deri materialy bu sumka diňe bir nepislik goşman, eýsem onuň berkligini we uzak ömrüni hem üpjün edýär.

Torbanyň içi jübi telefonyňyzy, zontikany, ykjam güýji, kosmetika we beýleki zerur zatlary saklamak üçin ýeterlikdir.Düzülip bilinýän deri egin gaýyşlar, giňeldilen sumka saparlary üçin rahatlygy we amatlylygy üpjün edýär.


Önümiň stili:

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Dokma enjamlary we fermuar ýapylmagy, umumy dizaýna çylşyrymly täsir edýär, deri fermuar bolsa sumkanyň işleýşini güýçlendirýär.

Içinde birnäçe jübü we bölüm bar bolsa, zatlaryňyzy tertiplemek we olara girmek hiç haçan aňsat bolmandy.Daşky krem ​​dizaýny, bu aýallaryň egin sumkasyna nepislik goşýar, bu bolsa bir sene ýa-da gatnaw üçin ajaýyp ýoldaş bolýar.

Logöriteleşdirilen logo gök önümli deri aýal egin sumkasy

Parametr

Haryt ady gök önümlerden ýasalan deri aýallar egin sumkasy
Esasy material hakyky sygyr
Içki örtük pagta
Model belgisi 8844
Reňk Gyzyl, sarymtyl goňur, ýaşyl, goýy gök, asman gök.
Stil Klassiki retro
Programma ssenarileri Tanyşmak, gatnaw
Agram 0.4KG
Ölçegi (CM) H16 * L28 * T8
Potensial Jübi telefonlary, zontikler, zarýad berilýän batareýalar, kosmetika we beýleki ownuk zatlar
Gaplamak usuly Aç-açan OPP sumkasy + dokalan halta (ýa-da isleg boýunça düzülen) + degişli mukdarda gaplama
Iň az sargyt mukdary 20 sany
Eltip bermek wagty 5 ~ 30 gün (sargytlaryň sanyna baglylykda)
Töleg TT, Paypal, Western Union, Pul Gram, Nagt
Eltip bermek DHL, FedEx, UPS, TNT, Aramex, EMS, China Post, Truck + Express, Okean + Express, Howa ýükleri, Deňiz ýükleri
Mysal teklip Mugt nusgalar bar
OEM / ODM Mysal we surat boýunça özleşdirmäni goldaýarys, önümlerimize marka logotipini goşup, özleşdirmegi goldaýarys.

Aýratynlyklary

1. Deri (sygyr)

2. Jübi telefony, zontik, zarýad hazynasy, kosmetika we beýleki ownuk zatlary goýup bilersiňiz

3. Deri egin gaýyşlaryny sazlap, arkaňyzy has amatly ediň

4. Retro klassiki krem ​​dizaýny

5. Aýratynlaşdyrylan ýokary hilli enjamlar, ýokary hilli ýylmanak mis fermuarlary (YKK fermuarlary düzülip bilner) we hakyky deri fermuar kelleleri

8844 (1)
8844 (2)

Guanç Guangzhouou Dujiang Deri Harytlary Ltd., 17 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan deri haltalary we goşlary öndürmekde we dizaýn etmekde ýöriteleşen öňdebaryjy zawod.

Bu pudakda abraýly kompaniýa hökmünde Dujiang Deri önümleri size OEM we ODM hyzmatlaryny berip biler, bu bolsa öz deri haltalaryňyzy döretmegi aňsatlaşdyrar.Specificörite nusgalar we çyzgylar bar bolsa ýa-da önümiňize logotip goşmak isleseňiz, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Sorag-jogap

1. Dürli iberiş wariantlary üçin nädip dogry sitata alyp bilerin?

Iberiş opsiýalary we degişli çykdajylar bilen üpjün edip biler ýaly, jikme-jik salgyňyzy bize iberiň.

2. Mysal alyp bilerinmi?

Hawa, hilimizi barlamak üçin nusga bar.Haýsy reňk isleýärsiňiz?

3. Iň pes sargyt mukdary näçe?

Bir stocka elementi üçin: min sargyt 1 sany, Sargyt etmek isleýän modeliňiziň suratyny iberip bilersiňizmi?

Özbaşdak model üçin: her model üçin MOQ başga, ony nädip sazlamak isleýändigiňizi aýdyp bilersiňizmi?

4. Önümleriňiziň wagty näçe?

Bir stocka önümleri üçin 1 - 2 iş güni, ýöriteleşdirilen sargyt üçin 10 - 35 gün.

5. Önümleri sazlap bilerinmi?

Hawa.Aýratynlaşdyrma talaplaryny maňa habar beriň we mümkin boldugyça gysga wagtda size gaýdyp gelerin.

6. Hytaýda agentimiz bar, paketlerimizi agentimize iberip bilersiňizmi?

Hawa, görkezen agentiňize haryt iberip bileris.

7. Material näme?

Ol hakyky sygyr derisinden ýasaldy.

8. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

1000-den gowrak markany saklan dizaýn we ösüş boýunça 17 ýyllyk tejribesi bolan hakyky deri haltalary öndürilýär.

9. Taşlamagy goldaýarsyňyzmy?

Kör dammagy teklip edýäris.Başgaça aýdylanda, bahasy ýa-da üpjün ediji bilen baglanyşykly islendik marketing materialy bukja goşulmaz.

10.Yssy satylýan önümleriň sanawy barmy?

Ine, salgylanma üçin gyzgyn satylýan önümlerimiziň sanawy, Bizde başga modellerem bar, gyzyklanýan bolsaňyz, Pls maňa habar beriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler